Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy Praha má Plán odpadového hospodářství na 10 let
Praha má Plán odpadového hospodářství na 10 let
Středa, 13. duben 2016 17:56
Praha má Plán odpadového hospodářství na 10 let

Je to klíčový dokument pro nakládání s odpady, který koncepčně řeší odpadové hospodářství v metropoli. Jeho součástí je předcházení vzniku odpadů a zvýšení podílu jejich recyklace a materiálového využití. Přijetím Plánu odpadového hospodářství se hlavní město zavázalo k plnění evropských cílů ve všech oblastech nakládání s odpady do roku 2025.Plán obsahuje skutečně důležité závazky. Například úroveň přípravy k recyklaci by měla být zvýšena na 50 procent hmotnosti u papíru, plastů, kovů a skla. Schválený dokument řeší také problematiku snižování maximálního množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky. K tomuto účelu poslouží kompostárny.


„Jsem ráda, že byl konečně krajský Plán odpadového hospodářství schválen. Současně si uvědomuji, že nás i v této sféře čekají další projekty, např. výstavba kompostáren a vůbec zajištění plně funkčního chodu všech složek pro nakládání s odpady. Budu se snažit, aby město informovalo obyvatele o odpadovém hospodářství a osvěta s tím spojená mohla probíhat i v dalších formách a úrovních,“ řekla k dokumentu radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.


Mezi cíle města patří hlavně předcházení vzniku odpadů, podpora čistší produkce, zřizování center pro opětovné použití a podobně. V oblasti nakládání s komunálními odpady je plánována výstavba nových třídících linek, recyklačních center, a hlavně záměry spojené se zefektivněním infrastruktury k zajištění a zvýšení energetického využití směsného komunálního odpadu. V nadcházejícím období tedy dojde k výraznému omezení skládkování. Proto bude nutno posílit sběrnou síť jejím rozšířením o sběr biologicky rozložitelných odpadů, zejména rostlinného původu. V plánu je vybudovat zařízení pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů, biodegradaci (což je biologický rozpad) a stabilizaci nebezpečných odpadů. Samozřejmostí je podpora osvěty a informovanosti v oblasti odpadového hospodářství.


Zdroj, úvodní foto: praha.eu, wikimedia.org, ŠJů

(zmk)Praha má Plán odpadového hospodářství na 10 let